Hutchison Ports Gdynia
Trenders
Cntr Status
LOGIN

Vessels at berth

Vessel Agent ATA ETD
Thetis D Unifeeder 2019-09-22 17:09 2019-09-23 14:09
Containerships Nord CMA CGM POLSKA Sp. z o.o. 2019-09-22 20:09 2019-09-23 03:09
 

ISPS

Hutchison Port Gdynia complies with the International Ship and Port Facility Security Code (ISPS).


The fenced terminal area and the buildings are equipped with the latest electronic security systems, including CCTV, access control, and alarm and fire detection installations. Furthermore, a specialist company certified in terms of port facility, personal and property security guaranties the safety on the terminal.

 

Port Facility Security Officer
+48 58 78 55 444

+48 609 109 376
E-mail: a.rakowski@gct.pl

POLITYKA PRYWATNOŒCI ORAZ POLITYKA PLIKÓW COOKIES

Dane osobowe to wszelkie informacje, które bezpoœrednio lub poœrednio umożliwiajš identyfikację osoby fizycznej ("Dane osobowe"). Gdynia Container Terminal S.A. z siedzibš w Gdyni („GCT”) w pełni respektuje prawa podstawowe do ochrony osób fizycznych w zwišzku z przetwarzaniem danych osobowych. GCT S.A., w szczególnoœci prawa i obowišzki wynikajšce z rozporzšdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwišzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) oraz wszelkich innych obowišzujšcych w Polsce aktów prawnych regulujšcych i zapewniajšcych ochronę Danych osobowych ("Przepisy o ochronie danych"). GCT dba o poufnoœć danych przetwarzanych Danych osobowych.

Poniżej znajdš Państwo informacje dotyczšce polityki prywatnoœci, ochrony danych osobowych osób odwiedzajšcych Serwisy internetowe GCT, a także politykę plików cookies dotyczšcš korzystania z Serwisów internetowych GCT.

§ 1

Informacje ogólne

 1. Gdynia Container Terminal S.A. z siedzibš w Gdyni jest właœcicielem witryny internetowej pod adresem WWW: www.gct.pl („Serwis GCT”).
 2. Przy korzystaniu z Serwisu GCT zbierane sš Państwa dane obejmujšce: numer IP odwiedzajšcego, typ przeglšdarki internetowej, system operacyjny, czas połšczenia odwiedzajšcego z Serwisem GCT. Brak danych lub brak możliwoœci odebrania tych danych przez Serwis GCT może powodować trudnoœci lub uniemożliwić korzystanie z Serwisu GCT.
 3. Podstawš przetwarzania danych przy korzystaniu z Serwisu GCT jest prawnie uzasadniony interes administratora. Dane przetwarzane przy korzystaniu z Serwisu GCT jest niezbędne dla jego prawidłowego funkcjonowania. Przetwarzanie danych przy korzystaniu z Serwisu GCT odbywa się z poszanowaniem poufnoœci oraz zgodnie z obowišzujšcymi przepisami prawa dotyczšcymi ochrony danych osobowych, w szczególnoœci przepisami RODO.
 4. Przetwarzane dane sš przechowywane przez czas nieokreœlony.

§ 2

Administrator danych

Administratorem Państwa danych jest Gdynia Container Terminal Spółka Akcyjna z siedzibš w Gdyni, (81-184) przy ul. Energetyków 5, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sšd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000056295, NIP: 586-00-20-200, wysokoœć kapitału zakładowego wpłaconego 11.379.300,00 złotych.

§ 3

Cele przetwarzania danych

Podstawowym celem przetwarzania Państwa danych jest umożliwienie Państwu korzystania z Serwisów internetowych GCT. Przetwarzane przez Serwis GCT dane umożliwiajš odwiedzajšcym pobierania informacji z serwerów Serwisu GCT oraz zapewnienie poprawnego funkcjonowania Serwisu GCT, a także zapewnienie bezpieczeństwa danych należšcych do GCT.

§ 4

Odbiorcy danych

 1. Odbiorcami Państwa danych mogš być upoważnieni pracownicy Gdynia Container Terminal S.A. lub osoby œwiadczšce usługi na rzecz Gdynia Container Terminal S.A. GCT S.A. przekazuje odbiorcom tylko te dane kategorie danych, które sš niezbędne do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu GCT.
 2. Informujemy także, że Spółka jest częœciš grupy kapitałowej CK Hutchison Holdings Limited z siedzibš w Hong Kongu („CKHH”). Grupa CKHH zrzesza spółki z wielu państw, w tym także z poza Unii Europejskiej. Członkiem CKHH jest Hutchison Ports Holding Limited („HPH”), do której należy Gdynia Container Terminal S.A. Wszystkie spółki działajšce w grupie CKHH współpracujš ze sobš strategicznie i w ramach tej współpracy może dojœć do ujawniania Państwa Danych osobowych. Grupa CKHH w pełni respektuje prawa i obowišzki wynikajšce z RODO, a Państwa Dane osobowe mogš być ujawniane w poszanowaniu do obowišzujšcego prawa i jedynie w minimalnym i niezbędnym zakresie.

§ 5

Prawa użytkowników Serwisu GCT

 1. Użytkownikom Serwisu GCT przysługuje prawo dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przeniesienia ich danych przetwarzanych w Serwisie GCT.
 2. Użytkownicy Serwisu GCT majš prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych/Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 3. Użytkownicy Serwisu GCT majš prawo do wniesienia do GCT sprzeciwu – z przyczyn zwišzanych z ich szczególnš sytuacjš - wobec przetwarzania ich danych.

§ 6

Pliki cookies

 1. Serwis GCT używa plików cookies. Pliki cookies to niewielkie pliki zapisywane na urzšdzeniu końcowym użytkownika (np. komputer, tablet, telefon) - osoby odwiedzajšcej Serwis GCT. Pliki cookies sš używane w celu uwierzytelniania odwiedzajšcych, poprawnego wyœwietlania serwisu GCT w sposób zgodny z preferencjami odwiedzajšcego oraz ułatwiania korzystania z Serwisu GCT.
 2. Podmiotem zamieszczajšcym na urzšdzeniu końcowym użytkownika portalu pliki cookies oraz uzyskujšcym do nich dostęp jest podmiot zarzšdzajšcy Serwisem GCT (Gdynia Container Terminal S.A. z siedzibš w Gdyni).
 3. Pliki cookies zawierajš nazwę strony internetowej, z której pochodzš, czas przechowywania na urzšdzeniu końcowym użytkownika oraz unikalny numer.
 4. Serwis GCT nie zbiera w sposób zautomatyzowany żadnych innych informacji, poza informacjami zawartymi w plikach cookies.
 5. GCT nie odpowiada za zawartoœć plików cookies wysyłanych przez inne strony internetowe nieznajdujšce się w domenie internetowej gct.pl, do których odnoœniki znajdujš się w Serwisie GCT.
 6. Ustawienia przechowywania plików cookies można zmieniać w ustawieniach przeglšdarki internetowej zainstalowanej na urzšdzeniu końcowym użytkownika. Domyœlnie przeglšdarki internetowe dopuszczajš przechowywanie plików cookies na urzšdzeniu użytkownika. Zmiana ustawień plików cookies może wpływać na sposób użytkowania z Serwisu GCT. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglšdarki internetowej.

§ 7

Kontakt

W celu uzyskania informacji na temat przetwarzania danych osobowych (m.in. gromadzenia, zapisywania, przechowywania, udostępniania, usuwania) a także w zakresie wykonywania praw, o których mowa powyżej, prosimy o kontakt bezpoœredni, korespondencyjny lub drogš e-mailowš na adres: Gdynia Container Terminal S.A. ul. Energetyków 5, 81-184 Gdynia e-mail: rodo@gct.pl, Tel.: 58 78 55 366, Fax: 58 78 55 344

POTWIERDZENIE ZAPOZNANIA SIĘ Z INFORMACJĽ

AKCEPTACJA ZASAD PRZETWARZANIA DANYCH, POLITYKI PRYWATNOŒCI ORAZ POLITYKI PLIKÓW COOKIES

ZGADZAM SIĘ NIE ZGADZAM SIĘ