Hutchison Ports Gdynia
przetargi
LOGIN

Statki przy nabrzeżu

Statek Agent ATA ETD
Thetis D Unifeeder 2019-09-22 17:09 2019-09-23 14:09
Containerships Nord CMA CGM POLSKA Sp. z o.o. 2019-09-22 20:09 2019-09-23 03:09
 

Korespondencja e-mail

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W OBIEGU KORESPONDENCJI MAILOWEJ Z GDYNIA CONTAINER TERMINAL S.A.

 

Dane osobowe to wszelkie informacje, które bezpośrednio lub pośrednio umożliwiają identyfikację osoby („Dane osobowe”). Gdynia Container Terminal S.A. z siedzibą w Gdyni („GCT” lub „Spółka”) uznaje, że ochrona danych osobowych ma podstawowe znaczenie dla budowania i zachowania zaufania pracowników, osób ubiegających się o pracę, kontrahentów i klientów Spółki. GCT zobowiązuje się do ochrony Danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz wszelkimi innymi obowiązującymi przepisami i regulacjami zapewniającymi ochronę Danych osobowych („Przepisy o ochronie danych”).

 

Niniejsza informacja przedstawia charakterystykę przetwarzania Państwa Danych osobowych przez GCT w obiegu korespondencji e-mailowej do/od GCT lub Spółkę, lub osób działających w imieniu lub na rzecz Spółki, wykorzystujących skrzynki e-mailowe z adresami przypisanymi do domeny @gct.pl. W ninieszej informacji przedstawione zostały również przysługujące Państwu prawa w zakresie Danych osobowych przetwarzanych przez GCT. 

 

Administrator Danych osobowych

Administratorem Państwa Danych osobowych jest Gdynia Container Terminal Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, (81-184) przy ul. Energetyków 5, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000056295, NIP: 586-00-20-200, wysokość kapitału zakładowego wpłaconego 11.379.300,00 złotych.

 

Dane kontaktowe:

Gdynia Container Terminal S.A.

ul. Energetyków 5, 81-184 Gdynia

e-mail: sekretariat@gct.pl
Tel.: 58 78 55 332

Fax: 58 78 55 336

 

Cel przetwarzania Danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

Dane osobowe zebrane przez GCT będą przetwarzane w celu wynikającym z przedmiotu korespondencji (w tym związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą), oraz w szczególności w celu obsługi transmisji danych pomiędzy skrzynkami e-mail nadawcy i odbiorcy korespondencji,. Przetwarzanie danych osobowych jest także niezbędne dla realizacji prawnie uzasadnionych celów administratora danych, dotyczących bezpieczeństwa danych i przeciwdziałaniu nadużyciom. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu prowadzenia przedmiotowej korespondencji.

 

Podstawa prawna przetwarzania Państwa Danych osobowych

1) Jeżeli kierują Państwo korespondencje mailową do GCT – Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu dostarczenia korespondencji zgodnie ze wskazanym adresem e-mail w domenie @gct.pl. Stanowi uzasadniony prawnie interes administratora danych i jest podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych (art. 6 ust. 1 pkt f RODO). W tym przypadku uzasadnionym prawnie interesem Spółki, dla którego mogą być przetwarzane Państwa dane osobowe, jest również konieczność zapewnienia bezpieczeństwa związanego z transmisją danych, ochroną tajemnicy Spółki i zapewnieniem nienaruszalności danych zapisanych na serwerach Spółki.

 

2) Jeżeli Spółka pozyskała Państwa dane osobowe w związku z prowadzona przez nią działalnością gospodarczą (np. świadczenie usług na Państwa rzecz, na rzecz spółek/firm, na rzecz których lub w imieniu których Państwo działają, lub w związku z realizacją zobowiązań wynikających z umów, porozumień lub na podstawie innych prawnie wiążących relacji) – wówczas Państwa dane będą przetwarzane w celu wykonania zobowiązań lub w celu zmierzającym do ich wykonania.

W takim przypadku Państwa dane osobowe przetwarzane są na następujących podstawach prawnych:

a) art. 6 ust. 1 pkt b RODO, który przewiduje, że przetwarzanie danych osobowych jest legalne, jeżeli jest ono niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – ta podstawa może mieć zastosowanie w przypadku, gdy prowadzą Państwo korespondencję ze Spółką w celu zawarcia umowy lub w związku z wykonaniem umowy zawartej przez Państwa lub podmiot w imieniu którego lub na rzecz którego Państwo działają;

b) art. 6 ust. 1 pkt f RODO, który przewiduje, że przetwarzanie danych osobowych jest legalne, gdy jest ono niezbędne dla ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

c) art. 6 ust. 1 pkt c RODO, które przewidują, że przetwarzanie danych osobowych jest legalne, gdy na takie przetwarzanie zezwalają szczególne przepisy prawa – takimi przepisami mogą być poszczególne przepisy obowiązujące Spółkę w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej;

d) art. 6 ust. 1 pkt e RODO, zgodnie z którymi dane osobowe mogą być przetwarzane, jeżeli jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub też ze względów związanych z ważnym interesem publicznym – Spółkę obowiązują między innymi przepisy dotyczące ochrony portów morskich, przepisy celne lub przepisy dotyczące innych danin publicznych oraz przepisy dotyczące ochrony granicy państwowej.

 

W takiej sytuacji posiadanie przez Spółkę Państwa danych osobowych co do zasady będzie wymogiem umownym lub prawnym, a bez Państwa danych osobowych realizacja obowiązków ciążących na Spółce może okazać się niemożliwa.

 

W zależności od sytuacji podstawą prawną przetwarzania Państwa danych może być również udzielona zgoda (art. 6 ust. 1 pkt a RODO) Wyrażenie przez Państwa zgody na przetwarzanie Danych osobowych jest dobrowolne oraz w pełni świadome. Wyrażenie przez Państwa zgody nie jest wymogiem ustawowym ani umownym i nie są Państwo zobowiązani do podania Danych osobowych, jednak brak wyrażenia zgody uniemożliwi poprawny obieg korespondencji. Wycofanie Państwa zgody jest bezpłatne i możliwe w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

Państwa Dane osobowe mogą być przetwarzane w wyniku zautomatyzowanego podejmowania decyzji, przy czym nie będą podlegały mechanizmom profilowania.

 

Odbiorcy Danych osobowych

Zgodnie z obowiązującym prawem Państwa dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie lub innym odbiorcom danych. Państwa Dane osobowe mogą być ujawniane pracownikom Spółki, podmiotom i osobom świadczącymi usługi z zakresu ochrony i bezpieczeństwa danych. Informujemy także, że Spółka jest częścią grupy kapitałowej CK Hutchison Holdings Limited z siedzibą w Hong Kongu („CKHH”). Grupa CKHH zrzesza spółki z wielu państw, w tym także z poza Unii Europejskiej. Członkiem CKHH jest Hutchison Ports Holding Limited („HPH”), do której należy Gdynia Container Terminal S.A. Wszystkie spółki działające w grupie CKHH współpracują ze sobą strategicznie i w ramach tej współpracy może dojść do ujawniania Państwa Danych osobowych, w tym również do państw trzecich, w oparciu zatwierdzone przez Komisję Europejską standardowe klauzule umowne. Grupa CKHH w pełni respektuje prawa i obowiązki wynikające z RODO, a Państwa Dane osobowe mogą być ujawniane w poszanowaniu do obowiązującego prawa i jedynie w minimalnym i niezbędnym zakresie.

 

Czas przechowywania Państwa Danych osobowych

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wykonywania opisanych powyżej czynności i niestety, nie jest możliwe podanie jednego, konkretnego okresu przetwarzania Państwa danych. Jeżeli kwestia ta budzi Państwa wątpliwości, to bardzo prosimy o kontakt bezpośredni ze Spółką.

 

Jednocześnie jednak zapewniamy, że Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane dłużej, niż jest to wymagane lub dozwolone na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

 

Przysługujące Państwu prawa wobec przetwarzania Danych osobowych

Przysługuje Państwu prawo do:

1)           żądania od Spółki dostępu do Państwa Danych osobowych, a także żądania przeniesienia tych Danych osobowych;

Mają Państwo prawo do potwierdzenia w Spółce, czy Państwa Dane osobowe są przetwarzane, a jeśli tak, do żądania dostępu do tych Danych osobowych. Mają Państwo prawo m.in. znać cel przetwarzania, kategorie przetwarzanych Danych osobowych, odbiorców lub kategorie odbiorców. Spółka przy tym bierze pod uwagę interesy osób trzecich

2)           żądania od Spółki niezwłocznego sprostowania Danych osobowych dotyczących Państwa, które są nieprawidłowe oraz żądania uzupełnienia niekompletnych Danych osobowych;

Dla Spółki ważne jest, aby Państwa Dane osobowe były poprawne i aktualne. W każdym czasie możecie Państwo żądać poprawienia lub zaktualizowania Państwa Danych osobowych. Zachęcamy do niezwłocznego informowania Spółki o wszelkich zmianach Państwa Danych osobowych, które zostały Spółce przekazane.

3)           żądania od Spółki, w określonych prawem przypadkach, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Państwa Danych osobowych;

Możliwość skutecznego skorzystania z przysługującego Państwu prawa do usunięcia Danych osobowych jest uzależnione od wystąpienia określonych w art. 17 RODO warunków. Podobnie, możliwość skorzystania z prawa ograniczenia przetwarzania Państwa Danych, jest uzależniona od wystąpienia warunków określonych w art. 18 RODO.

4)           wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją - wobec przetwarzania Państwa Danych osobowych w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. e) i f) RODO (tj. w sytuacjach, gdy przetwarzanie Danych osobowych jest niezbędne wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Spółce; albo przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają Państwa interesy lub podstawowe prawa i wolności, wymagające ochrony danych osobowych)

5)           wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

Jeśli chcą Państwo skorzystać z ww. praw lub mają Państwo do nas jakiekolwiek pytania związane z Państwa danymi osobowymi, prosimy o kontakt bezpośredni, korespondencyjny lub drogą e-mailową na adres: Gdynia Container Terminal S.A. ul. Energetyków 5, 81-184 Gdynia

e-mail: rodo@gct.pl, (58) 78 55 364 lub (58) 78 55 366 ,  Fax: (58) 78 55 344

POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ POLITYKA PLIKÓW COOKIES

Dane osobowe to wszelkie informacje, które bezpośrednio lub pośrednio umożliwiają identyfikację osoby fizycznej ("Dane osobowe"). Gdynia Container Terminal S.A. z siedzibą w Gdyni ("GCT") w pełni respektuje prawa podstawowe do ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych. GCT S.A., w szczególności prawa i obowiązki wynikające z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ("RODO") oraz wszelkich innych obowiązujących w Polsce aktów prawnych regulujących i zapewniających ochronę Danych osobowych ("Przepisy o ochronie danych"). GCT dba o poufność danych przetwarzanych Danych osobowych.

Poniżej znajdą Państwo informacje dotyczące polityki prywatności, ochrony danych osobowych osób odwiedzających Serwisy internetowe GCT, a także politykę plików cookies dotyczącą korzystania z Serwisów internetowych GCT.

§ 1

Informacje ogólne

 1. Gdynia Container Terminal S.A. z siedzibą w Gdyni jest właścicielem witryny internetowej pod adresem WWW: www.gct.pl ("Serwis GCT").
 2. Przy korzystaniu z Serwisu GCT zbierane są Państwa dane obejmujące: numer IP odwiedzającego, typ przeglądarki internetowej, system operacyjny, czas połączenia odwiedzającego z Serwisem GCT. Brak danych lub brak możliwości odebrania tych danych przez Serwis GCT może powodować trudności lub uniemożliwić korzystanie z Serwisu GCT.
 3. Podstawą przetwarzania danych przy korzystaniu z Serwisu GCT jest prawnie uzasadniony interes administratora. Dane przetwarzane przy korzystaniu z Serwisu GCT jest niezbędne dla jego prawidłowego funkcjonowania. Przetwarzanie danych przy korzystaniu z Serwisu GCT odbywa się z poszanowaniem poufności oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności przepisami RODO.
 4. Przetwarzane dane są przechowywane przez czas nieokreślony.

§ 2

Administrator danych

Administratorem Państwa danych jest Gdynia Container Terminal Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, (81-184) przy ul. Energetyków 5, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000056295, NIP: 586-00-20-200, wysokość kapitału zakładowego wpłaconego 11.379.300,00 złotych.

§ 3

Cele przetwarzania danych

Podstawowym celem przetwarzania Państwa danych jest umożliwienie Państwu korzystania z Serwisów internetowych GCT. Przetwarzane przez Serwis GCT dane umożliwiają odwiedzającym pobierania informacji z serwerów Serwisu GCT oraz zapewnienie poprawnego funkcjonowania Serwisu GCT, a także zapewnienie bezpieczeństwa danych należących do GCT.

§ 4

Odbiorcy danych

 1. Odbiorcami Państwa danych mogą być upoważnieni pracownicy Gdynia Container Terminal S.A. lub osoby świadczące usługi na rzecz Gdynia Container Terminal S.A. GCT S.A. przekazuje odbiorcom tylko te dane kategorie danych, które są niezbędne do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu GCT.
 2. Informujemy także, że Spółka jest częścią grupy kapitałowej CK Hutchison Holdings Limited z siedzibą w Hong Kongu ("CKHH"). Grupa CKHH zrzesza spółki z wielu państw, w tym także z poza Unii Europejskiej. Członkiem CKHH jest Hutchison Ports Holding Limited ("HPH"), do której należy Gdynia Container Terminal S.A. Wszystkie spółki działające w grupie CKHH współpracują ze sobą strategicznie i w ramach tej współpracy może dojść do ujawniania Państwa Danych osobowych. Grupa CKHH w pełni respektuje prawa i obowiązki wynikające z RODO, a Państwa Dane osobowe mogą być ujawniane w poszanowaniu do obowiązującego prawa i jedynie w minimalnym i niezbędnym zakresie.

§ 5

Prawa użytkowników Serwisu GCT

 1. Użytkownikom Serwisu GCT przysługuje prawo dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przeniesienia ich danych przetwarzanych w Serwisie GCT.
 2. Użytkownicy Serwisu GCT mają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych/Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 3. Użytkownicy Serwisu GCT mają prawo do wniesienia do GCT sprzeciwu - z przyczyn związanych z ich szczególną sytuacją - wobec przetwarzania ich danych.

§ 6

Pliki cookies

 1. Serwis GCT używa plików cookies. Pliki cookies to niewielkie pliki zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika (np. komputer, tablet, telefon) - osoby odwiedzającej Serwis GCT. Pliki cookies są używane w celu uwierzytelniania odwiedzających, poprawnego wyświetlania serwisu GCT w sposób zgodny z preferencjami odwiedzającego oraz ułatwiania korzystania z Serwisu GCT.
 2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika portalu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest podmiot zarządzający Serwisem GCT (Gdynia Container Terminal S.A. z siedzibą w Gdyni).
 3. Pliki cookies zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym użytkownika oraz unikalny numer.
 4. Serwis GCT nie zbiera w sposób zautomatyzowany żadnych innych informacji, poza informacjami zawartymi w plikach cookies.
 5. GCT nie odpowiada za zawartość plików cookies wysyłanych przez inne strony internetowe nieznajdujące się w domenie internetowej gct.pl, do których odnośniki znajdują się w Serwisie GCT.
 6. Ustawienia przechowywania plików cookies można zmieniać w ustawieniach przeglądarki internetowej zainstalowanej na urządzeniu końcowym użytkownika. Domyślnie przeglądarki internetowe dopuszczają przechowywanie plików cookies na urządzeniu użytkownika. Zmiana ustawień plików cookies może wpływać na sposób użytkowania z Serwisu GCT. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji "Pomoc" w menu przeglądarki internetowej.

§ 7

Kontakt

W celu uzyskania informacji na temat przetwarzania danych osobowych (m.in. gromadzenia, zapisywania, przechowywania, udostępniania, usuwania) a także w zakresie wykonywania praw, o których mowa powyżej, prosimy o kontakt bezpośredni, korespondencyjny lub drogą e-mailową na adres: Gdynia Container Terminal S.A. ul. Energetyków 5, 81-184 Gdynia e-mail: rodo@gct.pl, Tel.: 58 78 55 366, Fax: 58 78 55 344

POTWIERDZENIE ZAPOZNANIA SIĘ Z INFORMACJĄ

AKCEPTACJA ZASAD PRZETWARZANIA DANYCH, POLITYKI PRYWATNOŚCI ORAZ POLITYKI PLIKÓW COOKIES

ZGADZAM SIĘ NIE ZGADZAM SIĘ